Мониторинг на градското планиране

monitoringПрез последните 10 месеца Фондация Бауерзакс осъществи наблюдения на 20 заседания на постоянни комисии в Община Пловдив. Резултат от тези наблюдения бе експертен, мултидисциплинарен анализ на информацията от заседанията. Фокус бяха заседанията на комисиите „Устройство на територията и жилищна политика” и „Общинска собственост и стопански дейности”, както и комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения”. Бяха осъществени също така наблюдения на заседанията на Общински съвет Пловдив.

Впечатлени от тази инициатива, разговаряме с Весислав Илиев и Мирияна Митева от Фондация Бауерзакс.

Защо започнахте наблюденията?
Заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Пловдив преминават при слаб обществен интерес. Доста често обявяването на техния дневен ред става в последния момент. Решенията в повечето случаи се представят на обществеността без какъвто и да било детайлен анализ и обосновка за тяхното взимане. Общата ни цел бе да насърчим активността на гражданите и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на град Пловдив. Конкретно целяхме да допринесем за повишаване на прозрачността в работата на комисиите към Общински съвет Пловдив, наблюдавайки техните заседания.

Какъв е резултатът от вашата работа?
За изминалата почти година бяха съставени 20 доклада, съдържащи информация относно разгледаните в комисиите предложения и съпътстващия ги дебат, последвани от експертен анализ и разяснения на основни термини, използвани в работата на постоянните комисии. Всеки един от докладите може да откриете на този адрес.

Какви впечатления остави у вас работата на тези комисии?
Проследихме следните положителни промени в работата на постоянните комисии:

– Увеличен брой заседания на постоянните комисии. Към настоящия момент постоянните комисии към Общински съвет Пловдив се свикват веднъж на 2 седмици. По време на заседанията бе спомената възможността да се намали честотата на свикване на заседания на комисиите. Според нас това би довело до натрупване на по-голям брой предложения и създаване на затруднения в работата на постоянните комисии.

– Провеждане на съвместни заседания. През последните месеци част от комисиите заседават съвместно. Това се прави с оглед факта, че част от предложенията преминават за обсъждане през повече от една комисия, а част от общинските съветници са членове на няколко комисии. Провеждането на отделни заседания на постоянни комисии създаваше трудности на общинските съветници и представители на вносителите на предложения за присъствието им по време на заседания.

– По-добра стриктност и прецизност при спазване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пловдив

А кои според вас са основните проблеми в работата на комисиите?
Все още се забелязват няколко проблемни моменти, свързани с дейността на постоянните комисии:

– Голям брой предложения внесени за разглеждане в последния момент. Голям е броят на предложенията, внесени за разгледане в постоянни комисии в деня преди или в деня на провеждане на заседания на постоянните комисии. Това създава трудност за общинските съветници при запознаване с внесените предложения. Според нас разреждането на броя заседания на постоянните комисии по-скоро би увеличило броят на внесените предложения в последния момент, отколкото обратното.

– Липса на обявен публично дневен ред на заседанията на постоянни комисии. С оглед на факта, че част от предложенията постъпват за разглеждане в деня преди или деня на заседание на комисии, това създава трудности за публично обявяване на дневния ред на комисиите.

– Липса на заинтересовани граждани по време на заседания на постоянни комисии. Според нас публичното обявяване на дневния ред на комисиите в комбинация с разглеждане на предложения, постъпили за разглеждане най-късно 2 дни преди провеждане на заседания на постоянните комисии, би увеличило интереса и присъствието от страна на граждани.

Ще продължите ли с наблюденията?
След приключване на проект “Повишаване активността на гражданския сектор за налагане прозрачност в работата на Общински съвет Пловдив” Фондация Бауерзакс ще продължи да наблюдава заседанията на постоянни комисии към Общински съвет, както и да изпраща информация за приетите за разглеждане в Общински съвет предложения. Всеки желаещ да се запише за получаване на новини относно разглежданите в постоянни комисии предложения, може да го направи на http://votx.org/poll/